خانواده زمین کاو

خانواده زمین کاو

شرکت مهندسی زمین کاو با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهای فنی و مهندسی تاسیس شد. این شرکت با تمرکز بر توان فنی همکاران و پرسنل جوان و پویای خود راه بلندی را در جلو خود ترسیم کرده است. این شرکت با برخورداری از نخبگان، انديشمندان و متخصصان، بهبود اوضاع معادن و ذخائر زيرزميني و كانيهاي خدادادي را در دل دارد، تا با چاره انديشي و تدبير و مداقه در امور، در ساماندهي و بهينه سازي این منبع خدادادی فعالیت داشته، تا در راستاي هماهنگي امور حرفه اي و گسترش و ارتقاء سطح عمليات معدني، صنايع معدني و تجارت جهاني مواد معدني كشور، فعالیت نماید.

خانم قشقایی

کارشناس ارشد معدن

مدیر فروش مواد معدنی

خانم سارا رجایی

کارشناس ارشد کامپیوتر

مدیر IT و کامپیوتر

آقای علی بازش

کارشناس مدیریت بازرگانی

مدیر فروش و خرید مواد معدنی

آقای مهدی بازش

مهندس معدن

کارشناس مدیریت بازرگانی

Chairman: John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

آقای امیر سعادت

کارشناس حمل و نقل

مدیر لجستیک شرکت

آقای حسام امامی

کارشناس ارشد شرکت

مدیر فروش خاکهای معدنی

آقای الهیار امامی

کارشناس ارشد شرکت

مدیر تولید و فروش خاکهای معدنی